Giới thiệu

Hỗ trợ kết nối giữa các Doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thông qua website, mạng xã hội, đã được các cơ quan chức năng quản lý, kiểm soát chặt chẽ...